Splošni pogoji


Podjetja: Primtech d.o.o., Lig 20, 5213 Kanal, Id za DDV: SI42324599

1. SPLOŠNO

1.1.Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za ureditev vseh medsebojnih razmerij (prodajo, dobavo ali storitev) med podjetjem Primtech d.o.o. in njegovimi naročniki oz. kupci, če ni med njimi izrecno in pisno dogovorjeno drugače (izključitev pogojev oz. dogovorjeni posebni pogoji za posamezno prodajo ali izvedbo storitev) ter sestavljajo sestavni del vsakega naročila ali pogodbe.

1.2. Drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili pisno potrjeni s strani podjetja Primtech d.o.o.

1.3. Drugačni prodajni pogoji, ki jih kupec navede na svojem naročilu, veljajo le v primeru, ko jih Primtech d.o.o. pisno potrdi.

1.4. Za pisno potrditev se šteje potrditev po pošti, elektronski pošti ali faksu.

1.5. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Primtech ne vpliva na veljavnost ostalih določil teh pogojev.

1.6. Ti Splošni prodajni pogoji veljajo do preklica ali spremembe, ki bo objavljena na spletni strani prodajalca.

2. PONUDBA IN NAROČILO

2.1. Ponudba podjetja Primtech d.o.o. je veljavna v roku, navedenem na vsaki posamezni ponudbi. Rok začne teči z dnem oddaje ponudbe.

2.2. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Rok izpolnitve obveznosti začne teči od izpolnitve obveznosti s strani kupca po ponudbi oziroma s plačilom po predračunu.

2.3. Ponudba in vse priloge so poslovna skrivnost in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

3. DOKUMENTACIJA

Dokumentacija, načrti, skice, risbe in vzorci smejo služiti le osebni rabi naročnika oz. kupca oz. smejo biti uporabljeni le za namene, za katere so bili predvideni in se brez pisnega dovoljenja prodajalca ne smejo uporabljati, razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam. Na omenjeni dokumentaciji prodajalec obdrži lastninsko oz. avtorsko pravico.

4. SPREJEM PONUDBE

Ponudba je sprejeta, ko prodajalec/dobavitelj prejme pisno izjavo kupca o sprejemu ponudbe, pri čemer enako kot pisna izjava velja tudi naročilo po e-pošti ali poslana naročilnica. S sprejemom ponudbe kupec oz. naročnik sprejema te splošne pogoje. Ponudba je sprejeta tudi v primeru, če naslovnik plača ceno ali stori kaj drugega, kar na podlagi ponudbe, prakse vzpostavljene med strankama ali običaja, lahko šteje za izjavo o sprejemu. Sprejem učinkuje v trenutku, ko je bilo dejanje storjeno, če je bilo storjeno v rokih, ko ponudba še veže oz. zavezuje v trenutku, ko prodajalec/ dobavitelj potrdi kupčevo oz. naročnikovo naročilo, če v ponudbi ni bilo določenega roka za sprejem ponudbe.

5. ODPOVED NAROČILA

V primeru odpovedi naročila s strani naročnika oz. kupca, je le ta dolžan prodajalcu/ dobavitelju povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z odpovedanim naročilom do dneva odpovedi oz. za katere je gotovo, da bodo nastali.

6. CENE IN PLAČILNI POGOJI

6.1. Dogovorjene cene so neto cene. Če ni drugače določeno veljajo vse cene brez zavarovanja in drugih dodatnih stroškov, dobavljeno na lokaciji podjetja Primtech d.o.o. nenatovorjeno. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno in se obračuna ločeno. Stroški pošiljanja oziroma prevozov niso vključeni v ceno in se obračunajo ločeno.

6.2. Rok plačila je določen v vsaki posamezni ponudbi posebej. V primeru da le-ta v ponudbi ni posebej določen, je naknadno določen v pogodbi.

6.3. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

6.4. Prodajalec si v primeru, da dolžnik zamuja s plačilom enega obroka več kot 15 dni ali dveh obrokov več kot 8 dni, pridržuje pravico, da brez dodatnega roka odstopi od pogodbe ter zahteva povračilo škode, ki mu je s tem nastala.

6.5. Če kupec zamuja s plačilom enega obroka več kot 15 dni ali dveh obrokov več kot 8 dni, zapadejo v plačilo vsi obroki.

7. DOBAVNI ROK

7.1. Dobavni rok začne teči v primeru, da je po ponudbi določena obveznost plačila po predračunu, s plačilom le-tega, sicer pa z dnem ko, Primtech d.o.o. prejme sprejem ponudbe. V primeru, da se tehnične dobavne podrobnosti ali finančni pogoji po navedenem dodatno spremenijo ali uskladijo, pa začne rok teči s potrditvijo sprememb oziroma podrobnosti iz strani obeh strank.

7.2. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago dostavljeno kupcu ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.

7.3. Pridržujemo si pravico delnih dobav.

7.4. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila ( količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primeru višje sile ter zamude s strani dobavitelja Primtech d.o.o. in objektivnih vzrokov na katere prodajalec nima vpliva.

7.5. Če podjetje Primtech d.o.o. iz objektivnih vzrokov (npr. spreminjanje tipa stroja, spremembe tovarniške proizvodnje, spremembe proizvodnega programa, itd.) ne more dobaviti določenega stroja oziroma opreme, se kupnina vrne brez obresti. V primeru, da se s kupcem dogovorita o spremembi pogodbe oziroma naročila, se predmetno plačilo šteje kot predplačilo po tej novi pogodbi.

7.6. V primeru, če kupec ne prevzame skladno s pogodbo pripravljenega blaga v dogovorjenemu trenutku skladno s pogodbo ali naročilom, je podjetje Primtech do.o. upravičeno, zahtevati izpolnitev pogodbe ali naročila s strani kupca.

7.7. Primtech d.o.o.. ima v primeru zamude kupca pri prevzemu blaga za vsak izpolnjen koledarski teden pravico zaračunati ležarino v višini 5% od zneska naročila. Kupec ima pravico iz objektivnih razlogov zaprositi za podaljšanje roka prevzema blaga pod pogojem, da prošnja za podaljšanje prispe vsaj 2 tedna pred dogovorjenim rokom za prevzem blaga. V času zamude pri prevzemu blaga na strani kupca ali podaljšanja roka prevzema na prošnjo kupca, preide nevarnost naključnega uničenja na kupca z dnem roka za prevzem blaga.

7.8. Če je transport oziroma odprema dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, se opravi le - ta izključno na tveganje in stroške kupca. Transportno zavarovanje sklene podjetje Primtech d.o.o. samo po nalogu in za račun kupca. V primeru da dogovora o prevozu ni, izvedbo in plačilo prevoza prevzame kupec.

7.9 Dobavni rok se v primeru višje sile ali pri nastopu nepredvidljivih ovir, ki niso nastale po volji in krivdi prodajalca/ dobavitelja in onemogočajo ali nerazumno otežujejo dobavo blaga oz. izvedbo storitev, podaljša in sicer za čas trajanja višje sile oz. takih nepredvidljivih ovir (npr. požar, vojna, vojaška mobilizacija, zasežba blaga, zarubitev, embargo, restrikcija energije, napake in zamude v nabavah oz. izvedbah poddobaviteljev, podizvajalcev, ki so nastale kot posledica okoliščin, na katere se nanaša ta klavzula, itd…). Prodajalec/ dobavitelj mora o nastopu oz. obstoju predhodno navedenih ovir nemudoma obvestiti kupca oz. naročnika, sicer mu odgovarja za nastalo škodo. Ovire se ne upoštevajo, če so nastopile po izteku roka dobave oz. izvedbe.

7.10 Drugi upravičeni primeri za podaljšanje roka

Prodajalec/ dobavitelj je upravičen do podaljšanja roka dobave oz. izvedbe tudi v primerih, če se zamuda zgodi:

-zaradi spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je prodajalec/ dobavitelj dolžan upoštevati pri realizaciji predmeta pogodbe in ki so se zgodile po začetku teka roka dobave oz. izvedbe in pred prevzemom del. Kupec oz. naročnik je dolžan kriti dodatne stroške in ostale posledice, ki nastanejo kot rezultat teh sprememb, vključno s spremembami načina dela.

-zaradi sprememb obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta pogodbe, dokler le ta ni prevzet. Naročnik oz. kupec lahko take spremembe, v kolikor med strankama ni dogovorjeno drugače, predlaga le v pisni obliki, z natančnim opisom sprememb. Če zaključek del, zaradi nesoglasij med strankama, kot posledica sprememb zamuja, mora naročnik oz. kupec plačati vsak del pogodbene cene, ki bi zapadel v plačilo v primeru, če dela ne bi zamujala. Prodajalec/ dobavitelj ni dolžan izvesti predhodno omenjenih sprememb, zahtevanih s strani naročnika oz. kupca, v kolikor to ni izvedljivo oz. dokler stranki ne soglašata, kako bodo spremembe vplivale na pogodbeno ceno, kdaj bo zaključek del in glede ostalih pogodbenih določil oz. do zaključka morebitnega spora;

- zaradi neizpolnjevanja naročnikovih oz. kupčevih obveznosti, ki se jih je zavezal izpolniti;

- ker naročnik oz. kupec plačil ne izvršuje v dogovorjenih rokih, v kolikor prodajalec/ dobavitelj zaradi tega ne odstopi od pogodbe, skladno z določili teh splošnih prodajnih pogojev poslovanja ;

zaradi dejanja ali opustitve na strani naročnika oz. Kupca.

8. ODPREMA IN DOSTAVA BLAGA

8.1. Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice INCOTERMS 2010.

8.2. Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo blaga je v kolikor ni drugače dogovorjeno v skladišču podjetja Primtech d.o.o. Lig 17, 5213 Kanal

8.3. Dobave podjetja Primtech d.o.o. veljajo za izpolnjene:

a) pri dobavi s prejemom obvestila, da je blago razpoložljivo za dobavo;

b) pri dobavi s prevzemom blaga – s prevzemom blaga s strani osebe / podjetja, ki izvaja transport;

c) pri klavzuli CIP kupec: ob dobavi na dogovorjen kraj (prevoz in zavarovanje blaga do dogovorjenega kraja plača prodajalec).

8.4.Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora kupec prevzeti v roku 5 delovnih dni od prejetja obvestila, da je blago pripravljeno na prevzem.

8.5. Morebitni tehnični prevzem blaga, to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema, mora biti dogovorjen najkasneje pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, blago lahko na stroške in na tveganje kupca pošljemo ali uskladiščimo.

9. LASTNINSKI PRIDRŽEK

9.1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

9.2. Kupec pred iztekom plačilnega roka nima pravice prodati blaga naprej tretji osebi, ga obremeniti ali oddati brez soglasja v uporabo tretji osebi.

9.3. Vsa tveganja, ne glede na lastninski pridržek, od prevzema stroja/dostave dalje, nosi kupec.

9.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

9.5. Prodajalec ima, za čas do popolnega poplačila s strani kupca pravico zavarovati blago proti kraji, požaru, poškodbam, vodi in drugim tveganjem na račun kupca. Razen v primeru, ko kupec dokaže prodajalcu da je kupec sklenil zavarovanje ter vinkuliral zavarovalno polico v korist prodajalca za poplačilo kupnine za nakup stroja.

9.6. Prodajalec si v primeru, da kupec prevzame opremo v posest pred poplačilom celotne kupnine pridrži pravico, da vidno označi predmet prodaje kot svojo last (z napisi, nalepkami), pri čemer se kupec zaveže, da takšnih označb ne bo odstranil do poplačila celotne kupnine.

10. PLAČILO ARTIKLOV

Plačilo na TRR po predračunu - po prejetem nakazilu na naš transakcijski račun pošljemo kupljene izdelke na vaš naslov
Transakcijski račun: SI56 6100 0002 2237 694 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
11. DOSTAVA

Vse izdelke na zalogi odpošljemo v 1-2 delovnih dneh po prejemu vašega naročila oz. če to ni mogoče vas o tem obvestimo. Ob sobotah , nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo. Izdelke, ki so pošli, vam bomo dobavili po predhodnem dogovoru z vami. Poklicali vas bomo po telefonu, oziroma vam pisali na vaš elektronski naslov.

12. STROŠEK DOSTAVE PO SLOVENIJI

Dostavo manjših paketov vršimo preko Pošte Slovenije ali GLS, večje pakete/stroje dostavi prevoznik Intereuropa.
Splošen strošek pakiranja in dostave za naročila v spletni trgovini je 5,6€ brez DDV oz. 6,83€ z vključenim DDV. Velja samo za pošiljke naročene v spletni trgovini.
Za naročila v spletni trgovini nad 100€ je strošek pošiljanja BREZPLAČEN.

*Cenik velja samo za dostavo artiklov znotraj območja Republike Slovenije.

**Za dostavo večjih strojev ali dostavo v tujino pošljite povpraševanje.

13. GARANCIJA

13.1. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.

13.2. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev od prevzema blaga.

13.3. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga.

13.4. Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti ali prenehati uporabljati reklamirano blago zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. O prekinitvi ali omejitvi uporabe se lahko kupec in podjetje Primtech d.o.o. dogovorita tudi drugače. Če kupec ne upošteva navodil dobavitelja izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

13.5. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom ali v nasprotju s karakteristikami in priporočili proizvajalca.

13.6. Vsi zahtevki za uveljavljanje garancije morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo blaga. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare.

13.7. V nobenem primeru podjetje Primtech d.o.o. ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.

14. INTELEKTUALNA LASTNINA

Tehnična dokumentacija, navodila za uporabo, prav tako kot katalogi, prospekti, slike, spletne informacije in podobni dokumenti, ostajajo intelektualna lastnina podjetja Primtech d.o.o. oziroma njegovih dobaviteljev in so zaščiteni z zakonskimi predpisi glede razmnoževanja, ponarejanja in uporabe v konkurenčne namene. Kupec uporablja rešitve podjetja Primtech d.o.o. izključno za vnaprej dogovorjen namen. Uporaba rešitev, ki presegajo okvir dogovorov, morajo biti pisno dogovorjene. Koncepti, strategije in sistemi, ki jih razvilo podjetje Primtech d.o.o. so izdelani izključno samo za uporabo ene pravne osebe. Uporaba rešitev podjetja Primtech d.o.o. s strani pridruženih in povezanih podjetij mora biti posebej dogovorjena s pogodbo.

15. REŠEVANJE SPOROV
15.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.
15.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Novi Gorici

V Ligu, 17.7.2019

Uroš Gabrijelčič, direktor

Servis

Nudimo servis strojev za obdelavo kovin in lesa.
Za več informacij in svetovanje nas pokličite.
Kontakt

Zadnje novice

Tračne in krožne žage Thomas Sthemma

Široka ponudba tračnih in krožnih žag italijanskega proizvajalca Thomas -Sthemma. Za več informacij nas kontaktirajte na: 031 593 336, info@primtech.si […]

Preberi več
Tračne in krožne žage MEP

UGODNO Profesionalne tračne in krožne žage MEP! Pošljite povpraševanje in izdelali vam bomo super ponudbo! Kontakt: info@primtech.si, 031 593 336

Preberi več
Novo v spletni trgovini

Seti vpenjalnih glav s stročnicami, vrtalnih glav in trnov.

Preberi več

Prijava na e-novice

Bodite na tekočem o novostih in akcijah.
E-novice